Wettelijke informatie - Reservatie Parking | Q-Park

Wettelijke informatie

Uw aanvraag betreft een parking in :

  • Frankrijk
  • België
 
Q-Park France
1 rue Jacques-Henri Lartigue
92130 Issy-les-Moulineaux

Maatschappelijke zetel: 01 46 09 59 00
Fax: 01 41 41 06 20
service.clients@q-park.fr

De informatie die verzameld wordt via de formulieren op de site Q-Park Résa worden met de computer verwerkt om de vraag om informatie vanwege de gebruikers van de site te kunnen beantwoorden. De bestemmelingen van deze gegevens worden in de formulieren aangegeven.

Conform de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de computerbestanden en de vrijheden, gewijzigd in 2004, geniet u van het recht op bezwaar, toegang en rechtzetting van uw gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door uw aanvraag schriftelijk in te dienen bij Q-Park France op het volgende adres: Q-Park France, 1 rue Jacques-Henri Lartigue, 92130 Issy-les-Moulineaux. Je nodig hebt om een ID-kaart te bieden.

Q-Park France, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 7.067.136 €, ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre als nummer 378.888.234 met maatschappelijke zetel 1 rue Jacques-Henri Lartigue 92130 Issy-les-Moulineaux.

Verantwoordelijke voor de publicatie - Lise Botrel, Directeur Marketing en Communicatie.

Het ontwerp, het opzet en de technische ontwikkeling van de site van Q-Park-Résa werd uitgevoerd door het digitale agentschap FANTOM.

De site wordt gehost door OVH
SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A - BTW-nr.: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Frankrijk.

Gegevens

Q-Park Belgium,
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0471.121.080, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Belgicastraat 3, bus 6.

Verantwoordelijke Uitgever - Lise Botrel, Directeur Marketing en Communicatie

Ontwerp, design en technische uitwerking van de Site Q-Park Résa zijn het werk van het digitaal ontwerpbureau FANTOM.

Webhosting provider : OVH
SAS naar Frans recht, met een volstort kapitaal van 10 000 000 € Handelsregister Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A - BTW nr. : FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel : 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France.

Inhoud en gebruik van de Site
Hoewel een grote zorg besteed werd aan de juistheid van de overgedragen informatie, kunnen Q-Park Belgium en Q-Park France niet waarborgen dat de Site geen vergissingen of onjuistheden bevat wat betreft de medegedeelde informatie.

De informatie die wordt vermeld op de Site www.q-park-resa.fr kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging verbeterd of gewijzigd worden.

De informatie met betrekking tot de door de partners Q-Park Belgium en Q-Park France voorgestelde goederen en diensten wordt door deze laatste niet gecontroleerd. Q-Park Belgium en Q-Park France kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van functiestoornissen, onderbrekingen of stilstand/panne van de Site, noch in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, welke ook de oorzaak of gevolgen ervan weze, veroorzaakt door het gebruik van de Site of door de onmogelijke toegang tot de Site of bepaalde functionaliteiten ervan.

Q-Park Belgium en Q-Park France oefenen geen controle uit op de Sites waarnaar de Site van Q-Park Résa verwijst via hyperlinks, nu die enkel bestaan om de opzoekingen van de gebruiker te vergemakkelijken. Q-Park Belgium en Q-Park France oefenen daarenboven geen enkele controle uit op de Sites die naar hun Site www.q-park-resa.fr. wijzen. Q-Park Belgium en Q-Park France zijn dus in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van deze Sites.

Aansprakelijkheid en waarborgen

Aan de Gebruiker worden geen waarborgen verleend aangaande :

de afwezigheid van onregelmatigheden, vergissingen en bugs die van aard zijn het surfen op de Site of de werking van een functionaliteit van de Site te verstoren; of
de mogelijkheid deze onregelmatigheden, vergissingen of bugs te verhelpen; of
de afwezigheid van stilvallen of onderbrekingen in de werking van de Site ; of
de mogelijke compatibiliteit van de Site met een specifiek materiaal of specifiek computersysteem.

In geen geval zullen Q-Park Belgium en Q-Park France aansprakelijk zijn voor onregelmatigheden die te wijten zijn aan software die aan derden toebehoort, of deze al dan niet in de Site ingebouwd werden of met de Site geleverd werden.

In geen geval zullen Q-Park Belgium en Q-Park France aansprakelijk zijn voor rechtstreekse of onrechtstreekse en/of immateriële, al dan niet voorzienbare schade (hierbij inbegrepen winstderving of gemiste kans ..) die voortkomt uit het materiaal en/of het gebruik van de Site of uit de volstrekte of gedeeltelijke onmogelijkheid de functionaliteiten van de Site te gebruiken.

De hyperlinks die op de Site aanwezig zijn en die de Gebruiker naar andere internetsites kunnen verwijzen, dienen er enkel voor de Gebruiker bij het opzoeken te helpen. In ieder geval verklaart de Gebruiker de kenmerken en de begrenzingen van het internet te kennen, en in het bijzonder de technische prestaties, de tijd die nodig is om gegevens te raadplegen, te ondervragen of over te dragen en de risico's verbonden aan de veiligheid van de communicatieverbindingen.

Q-Park Belgium en Q-Park France wijzen iedere aansprakelijkheid af in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de Dienst, te wijten aan de Gebruiker of aan een derde die vreemd is aan de Dienst, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtsspraak.

Noch tegen Q-Park Belgium en Q-Park France noch tegen hun verzekeraars zal enig beroep kunnen uitgeoefend worden in geval van gebruik door een derde van de aan de Gebruiker medegedeelde QR-code of in geval van bedrieglijk gebruik ervan.

Klachten

Verzoeken om informatie of verduidelijkingen en eventuele klachten dienen te worden gericht aan de Q-Park Klantendienst en dit per e-mail aan de hand van het contactformulier onder de rubriek “Klantendienst”.

Persoonlijke gegevens
Verantwoordelijke voor de behandeling:

Q-Park Belgium
Belgicastraat 3 boîte 6
1930 Zaventem
KBO 0471.121.080

Maatschappelijke zetel - telefooncentrale : +32 2 711 17 00
Fax : +32 2 711 17 21

De informatie ontvangen aan de hand van de formulieren die op de Q-Park Resa Site beschikbaar zijn, wordt automatisch verwerkt om de verzoeken tot informatie van de Gebruikers te kunnen beantwoorden. De bestemmelingen van deze antwoorden worden in de formulieren aangeduid.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, beschikt U steeds over een toegangsrecht, een recht tot wijziging, tot verbetering en schrapping van de gegevens die U aanbelangen. Dit recht kan U uitoefenen door U te wenden tot de Klantendienst Q-PARK RESA 1930 Zaventem, Belgicastraat 3, boîte 6. Een afschrift van een identiteitsbewijs dient bij ieder verzoek gevoegd te zijn.

Behoudens verzet van de Gebruiker, kunnen de vennootschappen van de groep Q-Park ertoe gebracht worden deze facultatief ingevoerde informatie betreffende de Gebruiker mede te delen aan de andere vennootschappen van de groep of aan hun partners.

Behoudens verzet van de Gebruiker op het ogenblik van de aanmaak van zijn account, die hij op ieder ogenblik kan wijzigen, kunnen Q-Park Belgium en Q-Park France per e-mail informatie verzenden om de Gebruiker in staat te stellen een beter inzicht te laten verwerven in de Diensten en in de Site, evenals voor het aanbieden van promoties.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt door Q-Park Belgium en Q-Park France met het oog op de verwerking van bestellingen en de toekenning van promotiecodes.

Intellectuele eigendom

Algemeen
De Site, zijn inhoud en alle elementen die er deel van uitmaken, zijn originele ontwerpen waarvan de intellectuele eigendomsrechten en/of exploitatierechten integraal toebehoren aan de vennootschappen van de groep Q-Park. Het gaat meer in het bijzonder over de auteursrechten, de rechten op de databanken, het merkenrecht en het recht op tekeningen en modellen.

De Site, evenals alle toegankelijke elementen, software, databanken, teksten, informatie, analyses, fotos, grafische vormgeving, logo’s, klanken, videos, en in het algemeen alle andere gegevens die de Site inhoudt, blijven de exclusieve eigendom van de groep Q-PARK of, in voorkomend geval, van hun respectievelijke eigenaars waarmee deze gebruiksakkoorden heeft afgesloten. Alle reproductierechten worden voorbehouden.

Aan de Gebruiker wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toegekend de Site en de gegevens die erin voorkomen in een private context te gebruiken. Dat gebruiksrecht bestaat uit (i) een recht tot het online raadplegen van de gegevens en informatie die de Site bevat, en uit (ii) een reproductierecht dat bestaat uit het recht tot afdrukken en/of saven van de geraadpleegde gegevens en informaties. Dit gebruiksrecht wordt slechts toegekend voor een strikt persoonlijk gebruik.

Het niet-nakomen van deze bepalingen maakt een daad van vervalsing uit, waarvoor de dader strafrechtelijk en/of burgerrechtelijke aansprakelijk kan worden gesteld. Q-Park Belgium en Q-Park France behouden zich het recht voor gerechtelijke vervolgingen in te stellen tegen de dader voor de bevoegde rechtbanken. Er mag geen hyperlink naar de Site www.q-park-resa.fr in werking gesteld worden zonder het uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord van Q-Park Belgium en Q-Park France.
Software
Het gebruik van gedownloade software op de Site om zich toegang te verschaffen tot bepaalde Services of functionaliteiten, is onderworpen aan de voorwaarden van de bijbehorende licentie. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze software slechts te installeren, te copiëren of te gebruiken na voorafgaandelijk ingestemd te hebben met de voorwaarden van deze licentie.

Wat betreft de software waar geen licentie bijhoort, wordt aan de Gebruiker een tijdelijk, privaat en persoonlijk gebruiksrecht toegekend dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is teneinde, met uitzondering van elk ander gebruik, hem toegang te geven tot Diensten en functionaliteiten die hij zonder deze software niet zou kunnen gebruiken. De Gebruiker die deze software installeert of gebruikt, verbindt zich ertoe deze voorwaarde te respecteren.
Toepasselijk recht
Iedere betwisting of klacht voortvloeiend uit of betreffende het gebruik van de Site en/of deze software wordt beheerd door het Belgische recht en zal worden voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.