Reserveer een parking met enkele klikken

Algemene Gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 1 – DOEL

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘Algemene Gebruiksvoorwaarden’ of ‘AG’ genoemd) hebben als doel de gebruiksvoorwaarden van de website www.q-park-resa.fr te bepalen, eigendom van Q-PARK FRANCE, een vereenvoudigde vennootschap met aandelen en een kapitaal van € 7.067.136 met maatschappelijke zetel te 1 rue Jacques-Henri Lartigue, 92130 Issy-les-Moulineaux, geregistreerd in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 378 888 234 (intracommunautair BTW-nummer: FR90378888234) (hierna ‘Q-PARK France’).

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

‘Site’ betekent de online verkoopssite www.q-park-resa.fr
‘Gebruiker’ betekent elke gebruiker van de Site, professioneel, niet-professioneel of consument, die de website bekijkt, leest en/of een Service op de Site bestelt of aankoopt.
‘Services’ betekent alle inhoud die is gepubliceerd op de Site en de services (parkeerformules of abonnementen) waarvan de commercialisering is voorgesteld door Q-PARK France en de andere bedrijven van de Q-PARK groep op de Site. Elk van deze Services die op de Site worden aangeboden zijn onderhevig aan hun eigen Algemene Verkoopsvoorwaarden op de Site, die ook gelden voor reserveringen en abonnementen die door Gebruikers op de Site worden uitgevoerd.

ARTIKEL 3 – NALEVING VAN DE AG

Het gebruik van de Site betekent dat u deze AG voor Gebruikers accepteert.
Q-PARK France kan op elk moment deze AG aanpassen (om rekening te houden met de evolutie van de Site en/of de Services) door een nieuwe versie hiervan te publiceren op de Site. Deze aanpassingen gaan van kracht zodat de nieuwe AG online worden geplaatst op de Site en gelden vanaf die datum voor elke Gebruiker
De geldende AG zijn de gepubliceerde voorwaarden op de Site op de dag dat de Gebruiker deze gebruikt.

ARTIKEL 4 – BEKWAAMHEID

Om de Services op de Site te bestellen, moet de Gebruiker ten minste 18 jaar zijn, juridisch in staat zijn om de Site te gebruiken en contracten aan te gaan overeenkomstig de onderhavige AG.
De Gebruiker is op elk vlak verantwoordelijk voor het gebruik van de Site, zowel voor zichzelf als voor derden in wiens naam hij handelt. De Gebruiker garandeert dat de informatie die hij invoert op de Site, waar en correct is .
Een frauduleus gebruik van de Site of gebruik dat tegenstrijdig is met deze AG kan op elk moment leiden tot het weigeren van de toegang tot de Services op de Site van de Gebruiker, zelfs indien de Site werd gebruikt om Services te gebruiken of te bestellen. Q-PARK France heeft in dat geval het recht om een schadevergoeding te eisen voor opgelopen schade voor de bevoegde juridische instanties.

ARTIKEL 5 – INSCHRIJVING OP DE SITE - PERSOONLIJKE ACCOUNT

De toegang tot de Site is mogelijk voor elke persoon die voldoet aan de voorwaarden in artikel 4 van de AG met een computer, een tablet of een smartphone en een internetverbinding.
Bepaalde online Services op de Site zijn voorbehouden voor Gebruikers die een persoonlijke account hebben op de Site en die een e-mailadres hebben om de bestelbevestiging via e-mail te versturen.
Het aanmaken van een account op de Site is mogelijk door te klikken op het tabblad ‘Registreren’ bovenaan de website, en wordt ook gevraagd wanneer de Gebruiker inhoud wil lezen waarvoor u zich vooraf moet registreren. Dit houdt in dat u de vereist informatie invult in het inschrijvingsformulier.
Hiervoor verklaart de Gebruiker dat alle ingevulde persoonlijke informatie volledig en exact is en recent is waardoor in elke situatie de Gebruiker kan worden geïdentificeerd. Wanneer het account wordt aangemaakt, kiest de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker zorgt ervoor dat zijn gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk blijven.
De Gebruiker moet er ook voor zorgen dat alle informatie, met inbegrip van het e-mailadres, op elk moment recent en volledig is.
Het account kan op elk moment worden bekeken door de Gebruiker met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord (behalve indien ontoegankelijk in de omstandigheden zoals beschreven in artikel 6 van deze VU).
Elk gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord wordt verondersteld door de Gebruiker te zijn. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om Q-PARK France op elk moment te vragen zijn wachtwoord te wijzigen door op de volgende link te klikken https://www.q-park-resa.fr/nl/connexion.html met de functie ‘paswoord vergeten’. Vervolgens moet hij het opgegeven e-mailadres voor zijn account op de Site invullen, waarna hij een e-mail ontvangt waarmee hij zijn wachtwoord opnieuw kan instellen.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheel van de uitgevoerde handelingen op de Site onder zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elke Gebruiker met een account op de Site is verantwoordelijk voor elke bestelling met zijn gebruikersnaam en wachtwoord en heeft het recht om deze te beëindigen indien van toepassing, zoals aangegeven in de Algemene Verkoopsvoorwaarden voor elk van deze Services.
De Gebruiker kan ook bepaalde Services bestellen zonder een account te maken. Toch is het mogelijk dat hij in dat geval niet kan genieten van alle voorgestelde functies.

ARTIKEL 6 – VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIES

Q-PARK France doet alle mogelijke inspanningen om de Gebruiker op elk moment en zonder onderbrekingen toegang te geven tot de Site. Toch kunnen er onderbrekingen van de Site optreden, met name in de volgende situaties:
bij defecten, fouten en/of bugs in de informatie, producten, services, software, door de Site veroorzaakt en waardoor ook de werking van de Site of de activering van een functie op de Site wordt beïnvloed; 
indien een onderbreking nodig is om defecten, fouten of bugs te corrigeren;
indien de Site defect is of niet correct werkt. .In dat geval krijgt de Gebruiker een foutbericht te zien om te melden dat er een onderbreking is op de Site.
Q-PARK France is in geen geval verantwoordelijk voor een onjuiste werking van software van derden.
Q-PARK France is in geen geval verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, voorzien of onvoorzien (met inbegrip van het verlies van winst of van een kans) die voorkomt uit het leveren en/of gebruik of de totale of gedeeltelijke onmogelijkheid om de functies op de Site te gebruiken omwille van redenen buiten de wil van Q-PARK om en/of indien het om een geval van overmacht gaat.
Q-PARK France is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van het niet naleven van (een deel van) deze AG door de Gebruiker of door een derde of door overmacht zoals bepaald door de wetgeving.
Met de links op de Site kan de Gebruiker worden doorverwezen naar andere websites, met als enig doel om de zoekopdrachten van de Gebruiker te vereenvoudigen. De Gebruiker wordt in elk geval gewaarschuwd voor de beperkingen van het internet, vooral op het gebied van de bijbehorende technische prestaties, de reactietijden om gegevens te raadplegen, op te vragen of door te sturen en de veiligheidsrisico’s van communicatie.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN

Elke vraag om informatie of verduidelijking en eventuele klachten moeten worden gericht aan de Klantendienst van Q-PARK via e-mail met behulp van het contactformulier van het gedeelte Klantendienst of met de post naar het volgende adres: Service Clients Q-Park 1 rue Jacques-Henri Lartigue, 92130 Issy-les-Moulineaux.
De gebruiker wordt, overeenkomstig de bepalingen van de Franse Code de la consommation, op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om in geval van bezwaar een procedure te starten voor de gebruikelijke remediëring of elke andere alternatieve wijze om het geschil te beslechten.
De gebruiker moet vooraf een schriftelijke klacht hebben gestuurd naar de Klantendienst van Q-PARK.
De Gebruiker moet zijn vraag indienen bij de bevoegde bemiddelaar onder voorbehoud van de ontvankelijkheidsvoorwaarden van zijn dossier en binnen een periode van één jaar, te rekenen vanaf zijn schriftelijke klacht naar de Klantendienst van Q-PARK.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site, de inhoud en alle elementen waaruit deze bestaat, zijn ontwerpen waar de bedrijven van de groep Q-PARK eigenaar zijn van alle intellectuele eigendomsrechten en/of exploitatierechten, met name auteursrechten, rechten over hun databases, rechten op merken en rechten op tekeningen en modellen.
De Site, evenals alle toegankelijke elementen, de software, databases, teksten, informatie, analyse, beelden, foto’s, grafische elementen, logo’s, geluiden, video’s en alle andere gegevens op de Site blijven exclusieve eigendom van de groep Q-PARK of, naargelang de situatie, hun respectievelijke eigenaars waarvoor deze hun uitdrukkelijke goedkeuring hebben gegeven. Alle reproductierechten zijn voorbehouden.
De Gebruiker heeft een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht in privésfeer van de Site en de gegevens op de Site. Dit recht bestaat uit (i) een recht om de gegevens en informatie op de Site online te raadplegen en om Services te gebruiken die er worden aangeboden en (ii) een recht op reproductie voor privégebruik, bestaande uit het afdrukken van en/of opslaan van de geraadpleegde gegevens en informatie. Het gebruiksrecht geldt alleen voor privégebruik.
Elke reproductie, imitatie en/of gebruik van de inhoud van de Site en/of elke niet-naleving van dit artikel zal leiden tot strafrechtelijke en/of burgerlijke aansprakelijkheid van de auteur, waarbij Q-PARK het recht heeft om alle juridische stappen te zetten om de auteur voor de bevoegde rechtbank te brengen.
Er mag geen enkele link naar de site www.q-park-resa.fr worden geplaatst zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van Q-PARK France.

ARTIKEL 9 – BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt door Q-Park France, wat noodzakelijk is voor het verstrekken van precontractuele informatie, de verwerking van Bestellingen, de levering van Diensten, het beheer van contracten en alle bijbehorende diensten (identiteit, e-mailadres, adres, telefoonnummer, kentekenplaat, etc.).
U hebt het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdracht van uw persoonlijke gegevens en het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of te weigeren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij de controleur, Q-Park France, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1 rue Jacques-Henri Lartigue 92130 Issy-Les-Moulineaux, vertegenwoordigd door haar Gedelegeerd Bestuurder, Michèle Salvadoretti. U kunt contact opnemen met de controleur per post naar zijn maatschappelijke zetel of per e-mail op het volgende adres: privacy@q-park.fr.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan het Franse recht. Elk geschil betreffende de interpretatie ervan en/of de uitvoering ervan valt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken en het algemeen recht